Algemene Verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar vóór vervaldag. Voor eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Op laattijdig betaalde facturen is een intrest verschuldigd van 10 % per jaar. In geval van laattijdige betaling worden onze facturen eveneens verhoogd met 10 % forfaitaire schadevergoeding en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Eventuele klachten dienen ons per aangetekend schrijven medegedeeld te worden, ten laatste zeven kalenderdagen na factuurdatum. Zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, enkel door het verstrijken van de termijn is de betaling van de factuur verschuldigd.